۱۴ قطعه کد موثر برای ساخت تغییرات در وردپرس - پباده سازی تارنما | بلاگ

۱۴ قطعه کد موثر برای ساخت تغییرات در وردپرس - پباده سازی تارنما

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب


گاهی وقت ها به‌این می پنداریم که چه گونه میتوان مقداری متعدد خیس فعالیت کرد و خویش را فردی سازی کرد؟طراحی سایت در مشهد  رویه های متعددی برای مختلف بودن موجود است که با یاری پلاگین ها یا این که قطعه کد در وردپرس میتوان به آن رسید . فعلا یافتن پلاگین ها فراوان راحت خیس از قطعه کد ها می‌باشد چون بر تعداد آن‌ها روز آپدیت افزوده می‌شود و مورد دیگر این‌که استفاده از قطعه کدها نیازمند اعتنا بیشتری است .
قطعه کد در وردپرس

بهینه سازی سایت

رویکرد های متعددی برای استفاده از قطعه کدها موجود هست که بخش اعظم آنان بایستی برای تولید تغییر و تحول در پوشه function . php قرار بگیرند . چون این پوشه در قالب شما زیاد کاربردی و خاص است و بایستی فراوان مواظب باشید تا به خلل نخورد و تخریب نشود . برای تقابل با تخریب این فولدر یک سری رویکرد پیش رو دارید :

یک پلاگین ی سفارشی بنویسید
از پلاگین های پشتیبانی از قطعه کد در وردپرس استفاده فرمائید
استفاده از پلاگین های منحصربه‌فرد به قالب
استفاده از child theme و قرار دادن قطعه کدها داخل آن

استفاده از پلاگین ی بدون پول code snippets به شما قابلیت پیکربندی سفارشی در وب سایت را میدهد و دیگر نیازی به تغییرات پوشه function نخواهید داشت . اکنون در صورتی‌که موافق باشید قطعه کدهایی را برای تغییرات متفاوت با نیز بررسی کنیم .
پیوند کردن اتومات به اکانت توییتر

کانال ی اجتمایی توییتر زیاد کارکشته است و سفارش میشود که هر زمان مطلبی در تارنما خویش ساخت می‌کنید حتما آن را در‌این کانال اجتمایی به اشتراک بگذارید .
اکنون برای این که این عملیات را به طور اتومات انجام دهید می توانید از قطعه کد زیر استفاده نمایید :
1
2
3
4
5

function content _ twitter _ mention ( $content ) {
return preg _ replace ( ' / ( [^a - zA - Z0 - 9 - _ ] ) @ ( [0 - 9a - zA - Z _ ]+ ) / ' , $1@$2 , $content ) ;
}
add _ filter ( ' the _ content ' , ' content _ twitter _ mention ' ) ;
add _ filter ( ' comment _ text ' , ' content _ twitter _ mention ' ) ;
استفاده از شورت کد ها در ابزارک

گهگاه می خواهید امکانی را در ابزارک های تارنما خویش قرار دهید ولی این قابلیت و امکان فقط با امداد شورت کد قابلیت و امکان پذیر است . می توانید برای این که این قابلیت را در وبسایت خویش فعال نمایید از قطعه کد در وردپرس استفاده کنید :
1

add _ filter ( ' widget _ text ' , ' do _ shortcode ' ) ;
ریدایرکت کردن کردن استفاده کننده بعد از نام نویسی

در صورتیکه می‌خواهید یوزرها بعد از نام نویسی در وب سایت به برگه ی دیگری منتقل شوند میتوانید از قطعه کد زیر استفاده فرمائید :
1
2
3
4

function wps _ registration _ redirect ( ) {
return home _ url ( ' /finished/ ' ) ;
}
add _ filter ( ' registration _ redirect ' , ' wps _ registration _ redirect ' ) ;
ساخت محدودیت در باز نگری پست ها

با هر توشه باز‌نگری متن ها در وردپرس , داده ها مجدد در مقر داده ذخیره می گردد برای حل این ایراد میتوانید از قطعه کد زیر استفاده فرمایید :
1
2

if ( !defined ( ' WP _ POST _ REVISIONS ' ) ) define ( ' WP _ POST _ REVISIONS ' , 5 ) ;
if ( !defined ( ' WP _ POST _ REVISIONS ' ) ) define ( ' WP _ POST _ REVISIONS ' , false ) ;
استفاده از سال در متن ها

درصورتی که دوست دارید مورخ و سال در متن های شما نمایان شود کافیست از کد زیر برای این قابلیت برخوردار گردید :
1
2
3
4
5

function year _ shortcode ( ) {
$year = date ( ' Y ' ) ;
return $year;
}
add _ shortcode ( ' year ' , ' year _ shortcode ' ) ;
حذف قابلیت حفاظت از عنا وین

در هر موردی که می‌خواهید متن ای را منتشر فرمایید به نظر امنیتی تیتر متن ی شما بررسی می‌شود برای این که بتوانید فارغ از محدودیت متن ی خویش را تولید نمایید می توانید از قطعه کد در وردپرس یاری بگیرید :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

function the _ title _ trim ( $title ) {

$title = attribute _ escape ( $title ) ;

$findthese = array (
' #Protected : # ' ,
' #Private : # '
) ;
$replacewith = array (
' ' , // What to replace Protected with
' ' // What to replace Private with
) ;
$title = preg _ replace ( $findthese , $replacewith , $title ) ;
return $title;
}
add _ filter ( ' the _ title ' , ' the _ title _ trim ' ) ;
نمایش مورخ متن ها

حتما محتوایی که در پیشین نشر داده شده روزی نیازمند بروزرسانی و اضافه کردن داده ها نو به آن است . برای این که پس از بروزرسانی مورخ تکثیر هم آپدیت شود و نیاز به تقییر دستی نباشد می‌توانید از قطعه کد در وردپرس استفاده فرمائید :
1

Posted on < ? php the _ time ( ' F jS , Y ' ) ? > < ? php $u _ time = get _ the _ time ( ' U ' ) ; $u _ modified _ time = get _ the _ modified _ time ( ' U ' ) ; if ( $u _ modified _ time != $u _ time ) { echo "and last modified on "; the _ modified _ time ( ' F jS , Y ' ) ; echo " . "; } ? >
حذف شماره نسخه وردپرس

در حالتی‌که می‌خواهید شماره ورژن ی وردپرس خویش را نهفته نمایید از کد زیر استفاده نمائید :
1
2
3
4
5
6

&lt; ? php
// Remove the version number of WP
// Warning - this info is also available in the readme . html file in your root directory - delete this file!
remove _ action ( ' wp _ head ' , ' wp _ generator ' ) ;

? &gt;
حذف فیلد نشانی در دید نظر ها

از این رو که اسپمرها به جهت نظرها میایند و مشکلات متعددی بوجود می‌آورند خوبتر است فیلد نشانی را درین بخش حذف نمائید :
1
2
3
4
5

function remove _ comment _ fields ( $fields ) {
unset ( $fields[ ' url ' ] ) ;
return $fields;
}
add _ filter ( ' comment _ form _ default _ fields ' , ' remove _ comment _ fields ' ) ;
نمایش تعداد تصاویر پیوست شده در متن

زمانیکه مولف مسئولیت قرار دادن تصاویر را در متن بر عهده می‌گیرد جذاب است که مشخص و معلوم شود چه تعداد تصویر پیوست نموده است . برای این فعالیت می‌توانید از کد زیر امداد بگیرید :
1

add _ filter ( ' manage _ posts _ columns ' , ' posts _ columns _ attachment _ count ' , 5 ) ; add _ action ( ' manage _ posts _ custom _ column ' , ' posts _ custom _ columns _ attachment _ count ' , 5 , 2 ) ; function posts _ columns _ attachment _ count ( $defaults ) { $defaults[ ' wps _ post _ attachments ' ] = _ _ ( ' Attached ' ) ; return $defaults; } function posts _ custom _ columns _ attachment _ count ( $column _ name , $id ) { if ( $column _ name === ' wps _ post _ attachments ' ) { $attachments = get _ children ( array ( ' post _ parent ' =>$id ) ) ; $count = count ( $attachments ) ; if ( $count !=0 ) {echo $count;} } }
فشرده سازی خود کار تصاویر JPG

در صورتی برای باصرفه سازی تصاویر خویش از پلاگین استفاده می کنید خوبتر است بدانید با یاری قطعه کد زیر هم می توانید این عمل را انجام دهید :
1
2
3
4

add _ filter ( ' jpeg _ quality ' , ' smashing _ jpeg _ quality ' ) ;
function smashing _ jpeg _ quality ( ) {
return 100;
}
استفاده از تصاویر ویژه

برای این‌که شخص موفقی باشید بایستی متن های اختصاصی به شخصی را ساخت نمائید همینطور در کنار آن متن ها می توانید ازتصاویر ویژه هم استفاده فرمائید :
1

add _ action ( ' save _ post ' , ' wpds _ check _ thumbnail ' ) ; add _ action ( ' admin _ notices ' , ' wpds _ thumbnail _ error ' ) ; function wpds _ check _ thumbnail ( $post _ id ) { // change to any custom post type if ( get _ post _ type ( $post _ id ) != ' post ' ) return; if ( !has _ post _ thumbnail ( $post _ id ) ) { // set a transient to show the users an admin message set _ transient ( "has _ post _ thumbnail" , "no" ) ; // unhook this function so it doesn ' t loop infinitely remove _ action ( ' save _ post ' , ' wpds _ check _ thumbnail ' ) ; // update the post set it to draft wp _ update _ post ( array ( ' ID ' => $post _ id , ' post _ status ' => ' draft ' ) ) ; add _ action ( ' save _ post ' , ' wpds _ check _ thumbnail ' ) ; } else { delete _ transient ( "has _ post _ thumbnail" ) ; } } function wpds _ thumbnail _ error ( ) { // check if the transient is set , and display the error message if ( get _ transient ( "has _ post _ thumbnail" ) == "no" ) { echo "<div id= ' message ' class= ' error ' ><p><strong>You must select Featured Image . Your Post is saved but it can not be published . </strong></p></div>"; delete _ transient ( "has _ post _ thumbnail" ) ; } }
حذف یا این که مخفی کردن نوع ها در برگه ی دارای اهمیت

احتمالا شما رغبت دارید نوع های جان دار را از ورقه ی با اهمیت خویش حذف نمائید . اکثری از قالب های پرمیوم این قابلیت و امکان را دارا‌هستند البته برای قالب های بدون پول می‌توانید با کد زیر این قابلیت را آماده نمائید :
1
2
3
4
5
6
7
8

function exclude _ category _ home ( $query ) {
if ( $query - >is _ home ) {
$query - >set ( ' cat ' , ' - 5 , - 34 ' ) ;
}
return $query;
}

add _ filter ( ' pre _ get _ posts ' , ' exclude _ category _ home ' ) ;
نمایش نتایج در موتور جستجوی وبسایت

در‌حالتی که می‌خواهید تعداد نتایج کاوش را در وبسایت خویش تغییر و تحول دهید از کد زیر استفاده نمائید :
 

بهینه سازی سایت,...
نویسنده : امین طیرانی بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت: 13:57